RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.WASSER MANN II A. Czapracka – Bodus, z siedzibą w Bolewicach 64-305, Os. Leśne 2g ,

2) Dane kontaktowe: tel. 61 44 117 25, kom. 606 327 863, email: biuro@wassermann.pl,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– odpowiedzi na Państwa zapytania, przedstawienia i realizacji oferty, zawarcia i realizacji umowy, dostawy/realizacji zamówionych produktów i usług, wzajemnych rozliczeń, realizacji ewentualnych zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji, realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora=

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, którym przekazanie danych pozostaje w związku z realizacją zamówienia/umowy – operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, informatyczne, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia roszczeń i w celu windykacji należności. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom współpracującym – naszym partnerom i podwykonawcom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

6) Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przedstawienia i realizacji oferty/przyjęcia zamówienia/zawarcia i realizacji umowy.